Oferta Kancelarii skierowana jest zarówno do klienta indywidualnego, jak i dla firm. Kancelaria świadczy stałą obsługę prawną przedsiębiorców.

Zakres pomocy prawnej świadczonej przez Kancelarię obejmuje w szczególności następujące dziedziny prawa:

 • sporządzanie wniosków w sprawach administracyjnych
 • sporządzanie odwołań od decyzji
 • sporządzanie skarg do sądów administracyjnych
 • reprezentacja przed organami administracji
 • reprezentacja przed sądami administracyjnymi
 • obrona w sprawach karnych, karnoskarbowych i w sprawach o wykroczenia przed organami ścigania i sądami oraz w postępowaniu wykonawczym
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego i prywatnego
Prawo cywilne to jedna z najszerszych gałęzi prawa. Regulacje prawa cywilnego dotyczą w zasadzie wszystkich dziedzin życia społecznego.

Z bogatej oferty usług należy wymienić:

 • porady prawne
 • pisemne opinie i analizy prawne
 • przygotowywanie umów i dochodzenie roszczeń z tym związanych w postępowaniu sądowym
 • reprezentacja w sporach sądowych, zarówno po stronie powodowej,jak i pozwanej, w sprawach o zapłatę, zadośćuczynienie, odszkodowanie
 • udział w negocjacjach, postępowaniach mediacyjnych i polubownych
 1. Sprawy związane z rozwiązaniem małżeństwa:
 • separacja na zgodny wniosek
 • rozwód bez orzekania o winie
 • rozwód/separacja z orzekaniem o władzy rodzicielskiej
 • rozwód/separacja z ustalaniem kontaktów z dziećmi
 • rozwód/separacja z orzekaniem o winie
 • rozwód/separacja z ustalaniem alimentów na dzieci
 • rozwód/separacja z ustalaniem alimentów na małżonka
 • rozwód/separacja z podziałem mieszkania
 • rozwód/separacja z podziałem majątku
 • rozwód/separacja z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa
 • rozwód/separacja z wnioskiem o eksmisję
 1. Sprawy związane z alimentami:
 • dochodzenie przed sądem alimentów na dzieci/małżonków
 • podwyższenie/obniżenie alimentów
 • ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł
 • wystąpienie do sądu o tzw. zaspokojenie potrzeb rodziny
 • alimenty dla kobiety ciężarnej i pokrycie kosztów porodu i połogu
 1. Sprawy związane z pochodzeniem dziecka:
 • ustalenie ojcostwa
 • ustalenie macierzyństwa
 • uznanie dziecka
 • zaprzeczenie ojcostwa
 • zaprzeczenie macierzyństwa
 • unieważnienie uznania dziecka
 1. Sprawy związane z opieką i kuratelą:
 • ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe
 • ustanowienie opieki i zmiana opiekuna
 • zezwolenie dla opiekuna na dokonanie czynności
 • ustanowienie kuratora
 • uchylenie kurateli
 1. Sprawy majątkowe:
 • podział majątku wspólnego
 • ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym
 • wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania drugiego małżonka
 • zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu
 • zwrot nakładów i wydatków na majątek osobisty
 • zniesienie wspólności ustawowej
 • umowy majątkowe małżeńskie
 1. Sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej:
 • przyznanie władzy rodzicielskiej
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • ustalenie kontaktów
 • rozstrzyganie o istotnych sprawach dziecka
 • wydanie dziecka
 • zezwolenie na rozporządzanie majątkiem dziecka
 • powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu rodzicowi
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej
 • zakazanie osobistej styczności z dzieckiem
 • zmiana postanowienia sądu opiekuńczego lub wyroku rozwodowego w zakresie władzy rodzicielskiej
 • zniesienie współwłasności
 • ochrona prawa własności i posiadania
 • zasiedzenie prawa własności nieruchomości
 • ustanowienie służebności
 • wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości
 • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy/ testamentu
 • zachowek
 • uznanie spadkobiercy za niegodnego
 • dział spadku
 • zabezpieczenie spadku
 • spis inwentarza
 • przyjęcie spadku wprost
 • przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza
 • odrzucenie spadku
 • otwarcie i ogłoszenie testamentu
 • wyjawienie przedmiotów spadowych
 • ustanowienie kuratora spadku
 • nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu
 • skargi na czynności komornika
 • wnioski o wszczęcie egzekucji
 • zawieszenie postępowania egzekucyjnego
 • umorzenie postępowania egzekucyjnego
 • ograniczenie egzekucji
 • powództwa przeciwegzekucyjne
 • egzekucja z ruchomości
 • egzekucja z wynagrodzenia za pracę
 • egzekucja z rachunków bankowych
 • egzekucja z wierzytelności
 • egzekucja z praw majątkowych
 • egzekucja z nieruchomości
 • wyjawienie majątku
 • egzekucja świadczeń niepieniężnych,
 • eksmisja i wydanie nieruchomości,
 • zarząd przymusowy
 • sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego,
 • egzekucja świadczeń alimentacyjnych
 • opiniowanie i sporządzanie projektów pism i umów w obrocie gospodarczym
 • udzielanie porad i sporządzanie opinii i informacji prawnych
 • udział w negocjacjach handlowych
 • reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami wszystkich instancji w sprawach gospodarczych
 • reprezentowanie przedsiębiorców przed organami administracji publicznej i innymi instytucjami
 • tworzenie i rejestracja spółek prawa handlowego
 • zmiana umów i statutów spółek oraz rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • rozwiązywanie i likwidacja spółek
 • przekształcenia i podziały spółek
 • doradztwo dotyczące bieżącej działalności spółek
 • sporządzaniu umów o pracę, umów o zakazie konkurencji i kontraktówmenadżerskich
 • prowadzeniu spraw ze stosunku pracy – o zapłatę wynagrodzenia, o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, mobbing
 • sporządzanie aktów wewnętrznych dotyczących zatrudnienia – regulaminy pracy, wynagradzania, świadczeń socjalnych
 • reprezentacja w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych