7 pytań na temat notarialnych: wszystko, co musisz wiedzieć!

97 views 16:50 0 Comments 26 marca 2023

Notariusz to osoba, która ma uprawnienia do sporządzania aktów notarialnych. Akty notarialne są dokumentami, które mają charakter urzędowy i służą do udokumentowania wszelkich transakcji, umów lub innych czynności prawnych. Notariusz jest powołany przez Ministra Sprawiedliwości i jest podległy nadzorowi sądowemu.

Notariusze mają uprawnienia do sporządzania aktów notarialnych, weryfikacji danych osobowych stron oraz ustalenia zgodności treści dokumentu z treścią umowy lub innego rodzaju czynności prawnej. Akty notarialne są ważne w postaci pisemnej i muszą zawierać datę sporządzenia oraz podpisy stron i notariusza. Notariusze mogą również uczestniczyć w przygotowaniu dokumentacji, doradzać stronom w kwestiach prawnych i przygotować projekty umów.

Notariusze pełnią ważną rolę w systemie prawa polskiego. Służa ona potwierdzeniu legalności transakcji oraz zabezpieczeniu interesów obu stron umowy. W Polsce istnieje kilka rodzai aktów notarialnych: akt poświadczenia dziedziczenia, akt poświadczenia dostawy ruchomości, akt poświadczenia odbioru ruchomości, akt poświadczenia darowizny, akt poświadczenia cesji itp.

Oto 7 najczęściej zadawanych pytań dotyczących notarialnego.

 1. Jak wygląda procedura notarialna?
 2. Czy dokumenty notarialne są ważne poza granicami Polski?
 3. Jakie są koszty usług notarialnych?
 4. Jakie dokumenty należy przedstawić notariuszowi?
 5. Co to jest akt notarialny i jak można go uzyskać?
 6. Kto może być świadkiem podpisywania aktu notarialnego?
 7. Czy za usługi notarialne trzeba płacić podatki?

Jak wygląda procedura notarialna?

Procedura notarialna składa się z kilku etapów. Pierwszym krokiem jest ustalenie, czy umowa wymaga notarialnego potwierdzenia. Następnie strony muszą znaleźć notariusza, który będzie pełnił funkcję publicznego urzędnika i dokonał stosownych czynności. Notariusz przygotuje protokół notarialny, w którym zostaną zawarte szczegóły umowy. Następnie strony muszą go podpisać i dostarczyć dokumenty potwierdzające tożsamość oraz dowody wykonania określonych czynności (np. opłaty). Po tym etapie notariusz sporządzi akt notarialny i przekazuje go stronom. Akt ten jest ważnym dokumentem prawnym i może być uznany przez sądy jako dowód w postepowaniach sadowych.

Czy dokumenty notarialne są ważne poza granicami Polski?

Nie. Dokumenty notarialne są ważne tylko w Polsce i nie mają mocy prawnej poza granicami kraju.

Jakie są koszty usług notarialnych?

Koszty usług notarialnych zależą od rodzaju usługi. Na przykład, w zależności od regionu, opłata za sporządzenie aktu notarialnego może wynosić od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Oprócz tego, notariusze często pobierają dodatkowe opłaty za kserokopiowanie dokumentów lub przechowywanie ich w archiwum.

Jakie dokumenty należy przedstawić notariuszowi?

 1. Akt urodzenia
 2. Dowód osobisty
 3. Świadectwo małżeństwa (w przypadku zawierania małżeństwa)
 4. Akt zgonu (w przypadku sprawy spadkowej)
 5. Umowa notarialna
 6. Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami (w przypadku odpisania aktu notarialnego)
 7. Wyciąg z księgi wieczystej (dotyczy nieruchomości)
 8. Dokumenty potwierdzające tożsamość współuczestników transakcji (np. dowody osobiste, paszporty itp.)

Co to jest akt notarialny i jak można go uzyskać?

Akt notarialny to formalne i prawnie wiążące oświadczenie lub umowa sporządzona przez notariusza. Notariusz jest upoważniony do wykonywania czynności prawnych, takich jak potwierdzanie autentyczności podpisu, przyjmowanie oświadczeń woli, sporządzanie aktów notarialnych i innych dokumentów. Aby uzyskać akt notarialny, należy skontaktować się z notariuszem w celu umówienia się na termin. Notariusz będzie musiał ustalić, czy dana transakcja lub umowa jest zgodna z prawem i czy strony są świadome swoich praw i obowiązków. Następnie strony muszą przedstawić wszelkie niezbędne dokumenty oraz okazać dowody tożsamości. Na koniec notariusz sporządzi akt notarialny, który będzie miał moc prawnego dokumentu.

Kto może być świadkiem podpisywania aktu notarialnego?

Świadkami podpisywania aktu notarialnego mogą być osoby pełnoletnie, niebędące stronami umowy. Świadkowie muszą mieć świadomość tego, co się dzieje i potwierdzić to, że strony faktycznie dokonały podpisania aktu notarialnego. Ustawodawca nie określił szczegółowo, jakie kryteria musi spełnić osoba będąca świadkiem podpisywania aktu notarialnego. Może to być każda osoba pełnoletnia, która może zaświadczyć o tym, że strony faktycznie podpisały akt notarialny.

Czy za usługi notarialne trzeba płacić podatki?

Tak, za usługi notarialne trzeba płacić podatki. Wysokość podatku zależy od rodzaju usługi notarialnej, którą świadczy dany notariusz. Podatek może wynosić od 0,4% do 1,4% wartości transakcji.

Tagi: , , , , , , , , , , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *